Kadiam

Sri Shirdi Sai Vidya Nikethan

Sri ShirdiSai Nagar

Kadiam

Rajahmundry Rural

Andhra Pradesh‎

PIN: 533126‎

Phone: 0883-2454044

Rajahmundry

Sri Shirdi Sai Vidya Nikethan

85-1-15, All Bank Colony

Rajahmundry

Andhra Pradesh‎

PIN: 533101‎

Phone: 8297321119, 0883-2555955.

Kadiam

Sri Shirdi Sai Vidya Nikethan

Sri ShirdiSai Nagar

Kadiam

Rajahmundry Rural

Andhra Pradesh‎

PIN: 533126‎

Phone: 0883-2454044

Rajahmundry

Sri Shirdi Sai Vidya Nikethan

85-1-15, All Bank Colony

Rajahmundry

Andhra Pradesh‎

PIN: 533101‎

Phone: 0883-2555955.

Mobile: 8297321119.